Λυπούμαστε, αλλά η έρευνα έχει λήξει και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΠΚ:
jobs@jobs.cut.ac.cy
Survey Error